Upravljanje sigurnošću hrane kroz analizu opasnosti i nadzor kritičnih kontrolnih točaki (HACCP) predstavlja temeljnu platformu na mnoge sustave upravljanja sigurnošću hrane te je oslonjena na međunarodne propise i dobru praksu proizvodnje hrane za sve sektore prehrambene industrije.

HACCP je ključna komponenta za osiguranje sukladnosti prema mnogim normama i standardima te prepoznat je kao glavni element u osiguranju sigurnosti hrane pri proizvodnji i trgovini prehrambenim proizvodima. U tom smislu HACCP postavlja zahtjeve u odnosu na provedbu analize rizika, prepoznavanje kritičnih kontrolnih točaka, ustpostavu kritičnih granica, nadzor identificiranih kontrolnih točaka, uspostavu kontinuirane provjere i provedbu korektivnih radnja.

O certifikaciji, postupku certifikacije i održavanju certifikata može se pročitati više na vezanim stranicama u poglavlju ‘O certifikaciji‘.

U slučaju dodatnih pitanja pošaljite nam izravan upit na e-adresu.